Artikel 1 Algemeen

De DOEN-Materiaalprijs, een initiatief van het Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving en Stichting DOEN bestaat uit een prijs van € 15.000 voor een (bijna) finaal product en een aanmoedigingsprijs van € 5.000 voor een uitgewerkt idee dat nog niet hoeft te zijn uitgevoerd. De prijs staat open voor in Nederland wonende en werkende beeldend kunstenaars, vormgevers, modeontwerpers en architecten en voor studenten van kunst-, mode- en designacademies en architectuuropleidingen.

Artikel 2 Inzending

De inzending (een volledig ingevuld aanmeldingsformulier met toelichting en bijbehorend beeldmateriaal) moet uiterlijk 10 juni 2011 binnen zijn bij: Materiaalfonds voor BKV DOEN | Materiaalprijs Postbus 14625 1001 LC Amsterdam Per inzending is een bedrag van € 50 verschuldigd (incl. btw), over te maken op: Rekening 46 42 678 t.n.v. Stichting Materiaalfonds te Amsterdam o.v.v. van DOEN-Materiaalprijs. De betaling van het inschrijfgeld moet uiterlijk op 17 juni 2011 zijn bijgeschreven op de hiervoor vermelde rekening.

Artikel 3 Deelname

Deelname staat open voor natuurlijke personen. Van deelname zijn die producten en ontwerpen uitgesloten, waarvan bij de totstandkoming op enigerlei wijze een lid van de selectiecommissie of een jurylid is betrokken.

Artikel 4 Tentoonstelling, transport en verzekering

De genomineerde ontwerpen worden uitgenodigd hun werk te exposeren tijdens Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven (22-30 oktober). Voorafgaand aan deze tentoonstelling worden de genomineerde ontwerpen tentoongesteld in het ICSE (International Center of Sustainable Excellence), in de Lichttoren in Eindhoven, waar ook de jury bijeenkomt.

De ontwerpen van de genomineerden en de winnaars maken kans om na DDW te worden tentoongesteld op andere locaties, zoals in een dependance van het Van Abbemuseum in Eindhoven.

ICSE

De genomineerde neemt de transportkosten van het ingezonden werk inclusief verzekeringskosten naar het ICSE in Eindhoven voor zijn rekening. Tijdens de expositie in het ICSE zijn de werken verzekerd.

LOCATIE DDW

Het Materiaalfonds en Stichting DOEN (hierna te noemen de Organisatie) nemen de transportkosten inclusief verzekering van de ingezonden werken van het ICSE naar het Klokgebouw voor hun rekening.

De deelnemer neemt de transportkosten van het ingezonden werk inclusief verzekeringskosten vanaf de locatie van DDW voor zijn rekening. De deelnemer is verantwoordelijk voor de verzekering van het werk in de locatie van DDW.

Artikel 5 Nominatiecommissie en jury

De Organisatie benoemt een nominatiecommissie. De Organisatie benoemt een jury van drie leden, bestaande uit tenminste een deskundige op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, en een deskundige op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

Artikel 6 Besluitvorming

Een nominatiecommissie selecteert met een power point presentatie van alle inzendingen de deelnemers voor de tentoonstelling. Als de commissie extra informatie nodig heeft moet die binnen tien dagen worden aangeleverd. In geval van twijfel bij de jury kan de eigenaar van een geselecteerd ontwerp worden uitgenodigd voor een gesprek of gevraagd worden nadere informatie te verstrekken. De jury selecteert de twee winnaars bij een meerderheid van stemmen. De jury verantwoordt haar keuze in een juryrapport. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

Artikel 7 Slotbepalingen

De deelnemer verleent de Organisatie van de DOEN-Materiaalprijs door het indienen het recht ingezonden werk ten toon te (laten) stellen, openbaar te (laten) maken en afbeeldingen daarvan te (laten) verveelvoudigen, op welke wijze dan ook, in het kader van de DOEN-Materiaalprijs. – De deelnemer vrijwaart de organisatie tegen aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. De deelnemer draagt er ook zorg voor dat door hem ingezonden afbeeldingen van het ingezonden werk kosteloos en zonder nadere voorwaarden mogen worden gepubliceerd in het kader van de DOEN-Materiaalprijs 2011. Hij/zij vrijwaart de organisatie tegen alle aanspraken ter zake. – De Organisatie betracht de uiterste zorgvuldigheid in de omgang met het ingeleverde werk. De inzender vrijwaart middels zijn inschrijving de Organisatie en de Dutch Design Week van aansprakelijkheid in het geval van schade aan het ingeleverde werk. – De Organisatie verplicht zich tot teruggave van het door de inzender ter beschikking gestelde materiaal, waarin het ingezonden werk is belichaamd, zulks met uitzondering van het visuele materiaal waarop het ingezonden werk wordt gepresenteerd. Op verzoek – en op kosten van de inzender – kunnen werken worden geretourneerd aan de afzender. Ook ten aanzien van dit vervoer geldt vrijwaring voor aansprakelijkheid in geval van schade.

 

HANDVATTEN EN CRITERIA

Het begrip duurzaamheid is voortdurend in ontwikkeling. Bij het definiëren van duurzame ontwikkeling wordt vaak teruggegrepen naar de Brundtland-definitie, die een duurzame ontwikkeling omschreef als “een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen”.

Om tot een succesvol duurzaam ontwerp te komen zijn er de volgende handvatten:

 • Ontwikkel of gebruik nieuwe, hoogwaardige en duurzame
 • materialen
 • – Maak gebruik van hernieuwbare materialen
 • – Recycle materialen
 • (houd rekening met de energie die hiervoor nodig is)
 • – Ontwerp lichtgewicht materialen
 • (in verband met bijvoorbeeld transport)
 • – Gebruik restmateriaal
 • – Selecteer materialen met een lage milieubelasting
 • – Reduceer het materiaalgebruik
 • – Optimaliseer de productietechniek
 • – Verbeter de afvalverwerking of recycling van een product
 • – Verleng de levensduur van een product
 • – Reduceer de milieubelasting tijdens de gebruiksfase
 • – Ontwikkel een nieuw productconcept
 • VERDER GELDT VOOR DUURZAME ONTWERPEN:
 • – Ontzie uitputbare energiebronnen
 • – Gebruik onuitputtelijke energiebronnen
 • (bijvoorbeeld zon- en windenergie)
 • – Ontzie het milieu, niet alleen in West-Europa, maar ook in alle
 • andere delen van de wereld
 • Optimaliseer het distributiesysteem

 

 

BIJ DE BEOORDELING VAN DE INZENDINGEN WEGEN DE VOLGENDE ASPECTEN MEE:

 • – Wordt in elke fase of zoveel mogelijk fasen van de levenscyclus
 • van het ontwerp rekening gehouden met milieuaspecten?
 • – De kwaliteit en vormgeving van het idee, ontwerp of product.
 • – De artistieke kwaliteit van het idee, ontwerp of product.
 • – Hoe realistisch en uitvoerbaar is het idee of ontwerp
 • (is het toepasbaar, werkt het inspirerend, wat is de potentie?)
 • – Innovatief gebruik van materiaal
 • (welke graad van innovatie werd beoogd, is het innovatieniveau
 • hoger dan bij andere ontwerpen en producten?)